Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Beneficjent: „PRAXIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 roku do 30.09.2018 roku
Wartość projektu: 998 414,86 zł w tym:

 • 841 464,04 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej
 • 126 998,37 zł pochodzi ze środków krajowych
 • 29 952,45 zł pochodzi ze środków wkładu własnego

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi z terenu miasta Nowego Sącza oraz gminy Chełmiec poprzez utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Uczestnikiem projektu może być osoba niesamodzielna zamieszkująca na terenie miasta Nowy Sącz lub gminy Chełmiec, której stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagająca całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 

W ramach projektu będą realizowane:

 • Opieka pielęgniarska i edukacja pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
 • Doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych
 • Usprawnianie ruchowe
 • Symulacja procesów poznawczych
 • Terapia zajęciowa
 • Badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie
 • Zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia
 • Zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego
 • W razie potrzeby bezpłatny transport

Czas pracy DDOM: 8.00 - 16.00
Adres realizacji: „PRAXIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Grupa docelowa to 70 osób niesamodzielnych (w tym co najmniej 75% osób powyżej 65 roku życia) zamieszkujących na terenie miasta Nowy Sącz lub Gminy Chełmiec, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym spełniającym następujące warunki:

 • osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.
 • osoby, którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 • osoby wymagające, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymają 40 -65 pkt.
 • osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • osoby nie korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką nie jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (nie korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wdrożenia rozwiązania organizacyjnego w systemie ochrony zdrowia polegającego na utworzeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach NZOZ PRAXIS. Objęcie podmiotu leczniczego narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, ułatwienie dostępu osób zależnych z terenu miasta Nowy Sącz i gminy Chełmiec do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. W ramach projektu zostanie utworzenie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM, objęcie świadczeniami zdrowotnymi i ukończenie leczenia co najmniej 70 osób (w tym osobami powyżej 65 roku życia) oraz wsparcie edukacyjne ich opiekunów.

 HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE