• Wizyta lekarska POZ - 100 zł
 • Wydanie zaświadczenia lekarskiego -100
 • EKG z opisem - 40 zł
 • Spirometria z opisem - 50 zł
 • Inhalacje - 10 zł / zabieg
 • Iniekcja domięśniowa - 20 zł
 • Iniekcja dożylna - 30 zł
 • Iniekcja podskórna - 20 zł
 • Szczepienie - 30 zł
 • Dożylny wlew kroplowy - 50 zł
 • Pomiar poziomu cukru glukometrem - 10 zł
 • Wykonanie badania moczu - 10 zł
 • Pomiar ciśnienia - 5 zł
 • Opatrunek duży - 20 zł
 • Opatrunek mały - 10 zł
 • Założenie i zmiana cewnika - 50 zł

Cennik badań ultrasonograficznych

 • USG jamy brzusznej - 100 zł
 • USG tarczycy – 100 zł
 • USG Doppler tętnic szyjnych - 100 zł
 • USG obwodowych węzłów chłonnych - 100 zł
 • USG ślinianek - 100 zł

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

 • Krioterapia - 10zł
 • Ultradźwięki - 10zł
 • Fonoforeza -15zł
 • Solux - 10zł
 • Bioptron - 10zł
 • Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - 15zł
 • Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - 20zł
 • Laser - 10zł
 • Jonoforeza - 15zł
 • Prądy Tens - 10zł
 • Prądy Traberta - 10zł
 • Prądy Diodynamik - 10zł
 • Interferencja - 10zł
 • Terapia skojarzona - 20zł
 • Masaż częściowy - odcinkowy - 20zł
 • Masaż całego kręgosłupa - 60zł
 • Masaż kręgosłupa + kończyn górnych i dolnych - 100zł
 • Masaż limfatyczny ręczny- częściowy - 40zł
 • BOA kończyn dolnych - 30zł
 • BOA jednej kończyny - 10zł
 • Ćwiczenia bierne - 15zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu - 10zł
 • Ćwiczenia Mckenze - 20zł
 • Indywidualna praca z pacjentem - 20zł

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na elektronicznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych NZOZ Praxis Sp. z o.o. pobiera opłatę w następującej wysokości:

  PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,39 zł
Wyciąg lub odpis (1 strona) 0,00 zł 11,31 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,26 zł

Obowiązują od 1.03.2021 r.

Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)