Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w partnerstwie:

Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku
Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie
Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAXIS w Nowym Sączu realizuje grant pn. Opieka domowa na obszarze wiejskim Gminy Chełmiec, w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Skalowanie innowacji społecznej "Opieka domowa na terenach wiejskich".


Wartość dofinansowania (wartość grantu): 100 000 zł
Okres realizacji: 01.08.2022r. – 31.07.2023r.
Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące Gminę Chełmiec.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opieki domowej dorosłym osobom przewlekle chorym z terenów wiejskich gminy Chełmiec. Opracowanie indywidulanych planów usług dorosłym osobom przewlekle chorym z terenów wiejskich gminy Chełmiec. Zapewnienie opieki opiekuna dorosłym osobom przewlekle chorym z terenów wiejskich gminy Chełmiec. Zapewnienie wsparcia rodzin, opiekunów i sąsiadów w opiece nad dorosłymi osobami przewlekle chorymi z terenów wiejskich gminy Chełmiec.

Model zakłada holistyczną i zindywidualizowaną opiekę zespołu terapeutycznego zbudowanego głównie w oparciu o pracę opiekunek medycznych. Pozostałymi członkami zespołu są: lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog oraz koordynator opieki domowej. Zakres usług do objęcia wsparciem pacjentów to opieka lekarska, opieka pielęgniarska, wsparcie psychologiczne, usługi rehabilitacyjne oraz usługi opiekuńcze. Wielodyscyplinarny zespół realizuje regularne wizyty w domach uczestników projektu będące wsparciem zarówno dla nich, jak też ich opiekunów.

Efektami realizacji projektu będzie poprawa jakości życia i zmniejszenie wykluczenia osób zamieszkujących tereny wiejskie, a także poprawa dostępności usług medycznych poprzez stworzenie sieci pomocy w środowisku podopiecznych.

Więcej o projekcie Skalowanie innowacji społecznej "Opieka domowa na terenach wiejskich" na stronie Lidera projektu: https://opieka.owop.org.pl/

 

ur4