Z dniem 01.12.2018 r. rusza rekrutacja do projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Akademia pełni życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja będzie się odbywała w sposób ciągły do dnia 31.10.2020 r.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Przedmiotem projektu realizowanego przez NZOZ PRAXIS sp. z o.o. jest powstanie 12 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM.
 2. DDOM będzie prowadzony w Nowym Sączu, przy ul. św. Heleny 30B.
 3. Opieką w DDOM będą objęci pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. z terenu miasta Nowy Sącz i gminy Chełmiec.
 4. Okres udzielania świadczeń w ramach DDOM to styczeń 2019 r. - wrzesień 2020 r. Przy czym czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
 5. Świadczenia DDOM są bezpłatne.
 6. Opieka w DDOM jest skierowana do pacjentów, którzy po przebytej hospitalizacji nie są w pełni samodzielni, aby pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ale również nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych.
 7. W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta.
 8. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania  w nowych warunkach ograniczonej samodzielności/ zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Rekrutowani będą PACJENCI spełniający ŁĄCZNIE następujące warunki:

 1. są mieszkańcami miasta Nowy Sącz lub gminy Chełmiec, w szczególności w wieku pow. 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości),
 2. zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub  w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 3. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 4. nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wykluczenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej - oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),
 5. wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu),
 6. mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (weryfikacja na podstawie oświadczenia/ dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja  w systemie EWUŚ).

 

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

Osoba, która chce skorzystać z opieki w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej powinna:

KROK 1. Zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym, Regulaminem naboru oraz Regulaminem pobytu w DDOM przy PRAXIS w Nowym Sączu

KROK 2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

Uwaga! Przy wypełnianiu formularza proszę zwrócić uwagę, aby wszystkie pola zostały wypełnione a data pod formularzem nie była wcześniejsza niż data uzyskania skierowania do DDOM oraz oceny według skali Barthel.

Oraz dołączyć:

- Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

- Skierowanie do DDOM (oryginał).

- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (oryginał)

- Oświadczenie o prawie korzystania ze świadczeń (oryginał)

- Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (oryginał)

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby przy pieczęci i podpisie lekarza kierującego widniała również pieczęć podmiotu  leczniczego, w przypadku gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zawód w tym podmiocie. Proszę również zwrócić uwagę, aby data pod kierowaniem nie była wcześniejsza niż data uzyskania oceny według skali Barthel.

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę, aby ocenę zautoryzował datą, swoim podpisem i pieczęcią lekarz jak również pielęgniarka. Brak jednego z podpisów spowoduje odrzucenie dokumentów na etapie oceny formalnej.  (Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do dziennego domu opieki medycznej wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.)

KROK 3. Dostarczyć (osobiście lub przez członków rodziny/opiekunów bądź pocztą tradycyjną lub kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do punktu rejestracji skierowań tj. NZOZ PRAXIS Sp. z o.o., ul. św. Heleny 30 B (recepcja poradni), w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących.

KROK 4. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w DDOM.

W pierwszym dniu pobytu w DDOM uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie rodziny / opiekuna o współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu oraz Umowę uczestnictwa w projekcie.

W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DDOM dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, na podstawie której Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny DDOM podejmuje decyzję o zasadności pobytu pacjenta w DDOM. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DDOM jest uzasadniony stanem pacjenta) dla pacjenta jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DDOM. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DDOM nie jest uzasadniony stanem pacjenta) pacjent uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/ opieki i nie może kontynuować pobytu w DDOM. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DDOM jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego) a pod koniec każdego miesiąca pobytu Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny podejmuje decyzję o kontynuacji pobytu w DDOM na kolejny okres lub  uzasadnia potrzebę dokonania ponownej oceny stanu pacjenta w celu uzyskania wypisu, co jest tożsame z zakończeniem pobytu w DDOM.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Kierownik Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

telefonicznie pod nr. 797 410 074 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.