Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Akademia pełni życia” realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IX. Region spójny społecznie. Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.

Beneficjent: „PRAXIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 roku do 30.09.2020 roku

Wartość projektu: 1 037 300,00 zł w tym:

  • • 881 705,00 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej
  • • 80 183,30 zł pochodzi ze środków krajowych
  • • 75 411,70 zł pochodzi ze środków wkładu własnego

 


Czytaj więcej: